נייד: 050-3558826  משרד: 03-5075051    العربية English | PусскийFrançais

עורך דין עבירות מין

עורך דין - תחומים » עורך דין עבירות מין


המושג, עבירות מין, חולש על מגוון עבירות שונות ובהן: אונס, מעשה סדום, מעשה מגונה, בעילת קטינה, בעילה בהסכמה, הטרדה מינית ועוד.

המחוקק הגדיר רף ענישה מחמיר לעברייני מין, כאשר מדרג הענישה נע בהתאם לחומרת העבירה ונסיבות ביצועה.

כפועל יוצא, רשויות אכיפת החוק ובתי המשפט רואים בחומרה עבירות אלו ולפיכך, נוקטים ביד קשה כלפי עברייני המין.

במאמרי זה, אסקור את עבירות המין השונות, את הענישה העומדת בצידן ואת החשיבות שיש בשכירת שירותיו של עורך דין עבירות מין מנוסה בתחום.

 

אונס

סעיף 345 לחוק העונשין מגדיר מהי עבירת האינוס וקובע כי עבירה של אונס יכולה להתבצע במספר דרכים:

 

 1. בעילה של אישה שלא בהסכמתה החופשית.
 2. בעילה של אישה בהסכמה שהושגה במרמה.
 3. בעילה של אישה קטינה שטרם מלאו לה 14 שנים, גם אם ניתנה הסכמתה.
 4. בעילה תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האישה או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית.
 5. בעילה תוך ניצול לקות שכלית או נפשית של האישה.

מי ייחשב לבועל?

החוק מגדיר בועל מי שמחדיר איבר מאברי הגוף או חפץ לאיבר מינה של האישה.

 

מהו העונש בגין עבירת אונס?

עבירת האינוס קוטלגה כעבירה חמורה בעיני המחוקק ולפיכך, העונש שנקבע בצידה הינו עונש חמור של 16 שנות מאסר.

המחוקק אף קבע כי על מי שביצע אונס בנסיבות מחמירות יושת עונש של 20 שנות מאסר.

מהן הנסיבות המחמירות?

 

 1. אינוס קטינה.
 2. אינוס תוך שימוש בנשק חם או קר. 
 3. גרימת חבלה גופנית או נפשית, הכנסה להריון.
 4. אינוס תוך התעללות באישה.
 5. אינוס על-ידי מספר מאנסים או בנוכחות אחרים.

 

בעילה אסורה בהסכמה

סעיף 346 לחוק העונשין מגדיר מספר מקרים בהם, על-אף שניתנה הסכמה של האישה לקיום יחסי המין, יחסים אלה הינם אסורים ע"פ החוק – ואלו הם:

 

 1. מי שבועל קטינה שמלאו לה 14 שנים וטרם מלאו לה 16 שנים והם אינם נשואים.
 2. מי שבועל קטינה שמלאו לה 16 שנים וטרם מלאו לה 18 שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות חינוך או השגחה, או אף תוך הבטחה שיינשא לה.
 3. מי שבועל אישה שמלאו לה 18 שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, או תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי.

מהו העונש בגין בעילה אסורה בהסכמה?

המחוקק קבע רף ענישה הנע בין 3 ל-5 שנות מאסר בגין ביצוע בעילה אסורה בהסכמה. העונש יהיה נגזרת של חומרת נסיבות ביצוע העבירה.

כך, המחוקק ראה בחומרה יתרה בעילה של קטינה, אף אם ניתנה הסכמתה , וקבע רף ענישה של 5 שנות מאסר. להבדיל, קיום יחסי מין בתרמית עם אישה בגירה אשר מלאו לה 18 שנים יוליד ענישה מופחתת של 3 שנות מאסר.

 

מעשה סדום

סעיף 347 לחוק העונשין מגדיר מעשה סדום כהחדרת איבר מאברי הגוף לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם.

מתי מעשים אלו ייחשבו לעבירה?

 1. כאשר הם מבוצעים באדם שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 16 שנים.
 2. כאשר הם מבוצעים באדם שמלאו לו 16 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים, תוך ניצול יחסי תלות או מרות, חינוך או השגחה.
 3. כאשר מעשה הסדום מבוצע באדם אשר מלאו לו 18 שנים, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות.


המחוקק אף קבע כי כאשר מבוצע מעשה סדום באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345 לחוק, קרי סעיף האונס, המעשה ייחשב כאונס והעונש בצידו יאה בהתאם.

 

מהו העונש בגין מעשה סדום?

המחוקק קבע רף ענישה הנע בין 3 ל-5 שנות מאסר בגין ביצוע מעשה סדום, כאשר חומרת הענישה במקרה זה הינה בהתאם לגילו של הקורבן. בעניין זה, בגין ביצוע מעשה סדום בקטין אשר מלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 16 שנים, יוטל עונש חמור יותר מאשר בביצוע מעשה סדום בבגיר אשר מלאו לו 18 שנים.

חשוב לציין כי מעשה המבוצע בנסיבות הדומות לעבירת האונס קרי, שלא בהסכמה חופשית, במרמה, בקטינה שטרם מלאו לה 14 שנים, תוך ניצול מצב נפשי, מצב הכרתי, לקות שכלית וכיוצ"ב, מהווה אונס ולפיכך, הענישה תהא דומה לאונס.

 

יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל

סעיף 347(א) לחוק העונשין קובע כי כאשר מטפל נפשי כגון פסיכולוג או פסיכיאטר בועל אישה או מבצע מעשה סדום באדם אשר מלאו להם 18 שנים, זאת במהלך תקופת הטיפול הנפשי בהם - עושה כן, תוך ניצול תלות נפשית ממשית ולפיכך, מעשים אלו הינם אסורים ע"פ דין.

העונש בגין עבירה זו הינו 4 שנות מאסר.

 

יחסי מין בין כהן דת לאדם שקיבל ממנו ייעוץ או הדרכה

סעיף 347(ב) לחוק העונשין אוסר על קיום יחסי מין או ביצוע מעשה סדום בין כהן דת לאדם אשר מלאו להם 18, במהלך תקופה בה נתן להם ייעוץ או הדרכה או סמוך לאחר מכן, בהסכמה שהושגה תוך ניצול תלות נפשית ממשית בו.

העונש בגין עבירה זו הינו 4 שנות מאסר.

 

מעשה מגונה

סעיף 348 לחוק העונשין מגדיר מעשה מגונה כמעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. הענישה בגין מעשה מגונה הינה בהתאם לנסיבות ביצוע העבירה. כך לדוגמא, מי שמבצע מעשה מגונה תוך ניצול לקות שכלית של אדם ייענש בחומרה, להבדיל ממי שביצע מעשה מגונה בלא נסיבה מחמירה זו.

עונש בגין מעשה מגונה נע בין 3 ל-10 שנות מאסר – בכפוף לנסיבות ביצוע העבירה וחומרתן.

 

מעשה מגונה בפומבי

סעיף 349 לחוק העונשין קובע כי העונש בגין ביצוע מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר נע בין שנת מאסר אחת ל-3 שנים, בהתאם לנסיבות.

ישנן התנהגויות שונות אשר יכול ותהוונה מעשה מגונה בפומבי לדוגמא: התערטלות בפומבי, תנועות מגונות, נגיעה באברי מין וכיוצ"ב – כאשר אלו נועדו לצורך סיפוק , גירוי או ביזוי מיניים.

 

עבירות מין במשפחה

המחוקק רואה בחומרה עבירות מין ובייחוד עבירת אינוס, המבוצעות בתוך התא המשפחתי וכלפיי חסרי ישע.

סעיף 351 לחוק העונשין קובע כי מי שעובר עבירה של אינוס או מעשה סדום באדם שהוא קטין והוא בן משפחתו או באדם שהוא חסר ישע ומצוי באחריותו – דינו מאסר 20 שנה.

כך גם נקבע כי מי שבועל אישה שמלאו לה 14 שנים וטרם מלאו לה 21 שנים או מי שמבצע מעשה סדום בבן משפחה שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים – דינו 16 שנים.

גם מעשה מגונה המבוצע בתוך המשפחה נתפס כחמור יותר על-ידי המחוקק, ומי שמבצע מעשה מגונה כלפי קטין בן משפחתו או חסר ישע הנתון לאחריותו יישא בעונשים חמורים הנעים בין שנתיים מאסר ועד ל- 15 שנות מאסר.

 

זומנת לחקירה משטרה על עבירת מין? הוגש נגדך כתב אישום על אונס? פנה לעורך דין עבירות מין, פלילי מומחה ומנוסה בתחום. עבירות מין נתפסות כחמורות ולפיכך, חשוב לפנות לעו"ד פלילי מנוסה אשר יוכל לסייע לך להתמודד עם חקירה משטרתית נוקבת ובניהול הליך פלילי מוצלח. עו"ד סיוון כהן הינה עו"ד מנוסה בתחום עבירות המין עם הצלחות מוכחות.

 

עורך דין עבירות מין | סיוון כהן משרד עורכי דין פליליים

הטרדה מינית בעבודה: תופעה שכיחה ומטרידה

הטרדה מינית בעבודה: תופעה שכיחה ומטרידה

הטרדה מינית בעבודה הפכה לתופעה שכיחה ומטרידה. בכדי לנסות ולהילחם במגמה ההולכת וגוברת של הטרדות מיניות, בשנת 1998 פורסם החוק למניעת הטרדה מינית , תשנ''ח - 1998  ואשר מטרתו העקרית הינה '"לאסור על הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של האדם, חירותו ופרטיותו וכדי ל קרא עוד
 
סה"כ: 1
צור קשר 050-3558826